Maya

Shark


Tiến trình làm ra video Shark 3D

Sculpt by zbrush

retopology by 3D-coat

UVs-Texture by Maya, Zbrush, Photoshop

body paint by Zbrush

export maps into Photoshop and Maya

Lighting and rendering in Maya

combo by After effect


bài viết không đi chi tiết, nhưng hi vọng giúp bạn hiểu được tiến trình làm ra nó ntn

Advertisements

Test nCloth Maya

Breakdown


Hướng dẫn N-Gons_explanation

Video hướng dẫn bởi Sil


Hướng dẫn Hair_Dynamic_Curve

Video hướng dẫn bởi anh Sil


Hướng dẫn Rigging and Animation

Video hướng dẫn bởi anh Sil

soccerBall_rig_01

soccerBall_rig_02

soccerBall_rig_03

soccerBall_rig_04


Hướng dẫn Animation

Video hướng dẫn bởi anh Sil

Animation 01

Animation 02

Animation 03

Maya Animation


Ánh sáng trong MAYA

Video hướng dẫn bởi anh Sil

Lighting 01

Lighting 02

Lighting 03

Cinematic_Lighting_01

Cinematic_Lighting_02

Cinematic_Lighting_03

Cinematic_Lighting_04

File scene để thực tập phần Cinematic_Lighting : http://www.mediafire.com/?oynzjjw2zmr